0901.877.001

Hướng dẫn cập nhật thông tin về công cụ dụng cụ

Hướng dẫn cập nhật thông tin về công cụ dụng cụ trên phần mềm kế toán Amax

 • Đường dẫn : Phân hệ Công cụ dụng cụcập nhật thông tin công cụ dụng cụ
 • F4 để thêm mới thông tin CCDC

Phần thông tin chung

 • Mã công cụ : Mã của công cụ, dụng cụ
 • Tên công cụ : Tên của CCDC
 • Nhóm công cụ : Phân loại của công cụ
 • Số lượng : số lượng của CCDC
 • Lý do tăng : Lý do tăng của công cụ ( Mua mới, đánh giá lại..)
 • Ngày tăng : Ngày mua công cụ
 • Ngày tính phân bổ : Ngày bắt đầu tính phân bổ CCDC
 • Số kỳ phân bổ : Số lượng kỳ để phân bổ giá trị
 • Giá trị làm tròn : Khi kỳ cuối bị lẻ, thi khai báo giá trị làm tròn > sổ lẻ để tính khấu hao vào kỳ cuối cùng.
 • Kiểu phân bổ : Theo thời gian hay , 2 lần
 • Mã phí : Sử dụng trong báo cáo về khoản mục
 • Mã bộ phận, mã PX : Dùng trong tính giá thành
 • Bộ phận sử dụng : Khai báo bộ phận sử dụng của công cụ
 • Tài khoản công cụ : Tài khoản của công cụ trong DMTK ( 153)
 • Tài khoản chờ phân bổ : 142,242 ( tùy theo loại chi phí – đây là TK ghi có trong bút toán phân bổ công cụ hàng kỳ)
 • TK chi phí : TK chịu chi phí ( TK ghi nợ trên các bút toán về phân bổ chi phí công cụ hàng kỳ)
 • Phân nhóm 1,2,3 : Kiểu phân nhóm của CCDC

Phần thông tin chi tiết :

 • Nguồn vốn : Nguồn vốn hình thành CCDC ( Vay, tự có, ..)
 • Ngày chứng từ, số chừng từ : 02 thông tin liên quan đến hóa đơn, biên bản bàn giao… giấy tờ về CCDC
 • Nguyên gía : Nguyên giá của CCDC
 • Giá trị đã phân bổ : Giá trị đã phân bổ ( Tính đến thời điểm cập nhật dữ liệu vào phần mềm kế toán )
 • Giá trị còn lại : Nguyên giá – Giá trị đã khấu hao
 • Giá trị phân bổ trên 1 kỳ : Dựa vào nguyên giá, số kỳ phân bổ và loại phân bổ chương trình tính ra giá trị phân bổ 1 kỳ. Với kỳ đầu tiên khi phana bổ sẽ tính theo ngày )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *