Thời điểm lập hóa đơn với các trường hợp cung cấp dịch vụ với số lượng lớn.

Câu Hỏi: Đối với các dịch vụ viễn thông, dịch vụ công nghệ thông tin và đối với các trường hợp cung cấp dịch vụ với số lượng lớn được quy định về thời điểm lập hóa đơn như thế nào? Trả Lời: Đối với các trường hợp cung cấp dịch vụ với số lượng …

Thời điểm lập hóa đơn với các trường hợp cung cấp dịch vụ với số lượng lớn. Read More »