Thủ tục hủy hóa đơn điện tử

Thủ tục hủy hóa đơn điện tử là thủ tục do người bán, cơ quan thuế thực hiện để làm cho hóa đơn điện tử không có giá trị sử dụng. Thủ tục hủy hóa đơn có thể thực hiện trên phần mềm hóa đơn điện tử. 1. Thế nào là hủy hóa đơn và […]