các bậc thuế môn bài năm 2023 mới nhất

Quy định về các bậc thuế môn bài năm 2023 mới nhất: Các mức nộp thuế môn bài 2023 cho hộ cá nhân kinh doanh và Doanh nghiệp theo các bậc thuế môn bài quy định tại các văn bản mới nhất. Căn cứ theo: – Thông tư 302/2016/TT-BTC, Thông tư 65/2020/TT-BTC. – Nghị định […]