0901 877 001

Hỗ trợ học viên 24/7

Đào tạo kế toán

Trên chứng từ thực tế

10 Bút toán cuối kỳ kế toán cần kiểm tra và thực hiện

Các doanh nghiệp định kỳ phải thực hiện lập báo cáo tài chính để theo dõi tình hình hoạt động kinh doanh và trình nộp cho cơ quan nhà nước. Vì vậy, các bạn kế toán viên tại các doanh nghiệp cần phải đặc biệt quan tâm đến các bút toán kết chuyển cuối kỳ.

Các doanh nghiệp định kỳ phải thực hiện lập báo cáo tài chính để theo dõi tình hình hoạt động kinh doanh và trình nộp cho cơ quan nhà nước. Vì vậy, các bạn kế toán viên tại các doanh nghiệp cần phải đặc biệt quan tâm đến các bút toán kết chuyển cuối kỳ.

1️⃣ Khấu trừ VAT đầu vào – đầu ra (133 – 33311 )
2️⃣ Chạy đơn giá xuất kho (632)
3️⃣ Chạy bút toán khấu hao tài sản cố định
4️⃣ Chạy bút toán phân bổ chi phí
5️⃣ Đánh giá các khoản mục có gốc ngoại tệ (4131)
6️⃣ Kết chuyển các TK 62* về 154 (Nếu cty có tính giá thành theo TT200)
7️⃣ Xử lý clear công nợ còn dư mấy đồng lẻ
8️⃣ Trích trước chi phí nếu có (Phải có đủ căn cứ để trích)
9️⃣ Kết chuyển lãi/lỗ xác định kết quả kinh doanh
🔟 Đầu năm sau: Kết chuyển 4212 sang 4211

IMG 2472

Tin tức - sự kiện

Bài viết liên quan