0901 877 001

Hỗ trợ học viên 24/7

Đào tạo kế toán

Trên chứng từ thực tế

Hoàn thuế GTGT khi chuyển đổi sang doanh nghiệp chế xuất

👉👉 Trường hợp công ty chuyển đổi từ doanh nghiệp thông thường sang doanh nghiệp chế xuất, nếu hợp đồng đã được ký trước khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, theo hợp đồng ban đầu sẽ xuất hóa đơn GTGT 10% cho giai đoạn trước khi chuyển đổi. Sau khi chuyển đổi thành doanh nghiệp chế xuất thì không thể thực hiện việc xin hoàn thuế đối với thuế GTGT phát sinh từ các hợp đồng đã kí kết khi là doanh nghiệp thông thường. Vì vậy, chúng tôi kính mong Quý Bộ xem xét chấp thuận việc xin hoàn thuế đối với số thuế GTGT phát sinh khi là doanh nghiệp thông thường theo qui định “chuyển đổi doanh nghiệp” kể cả khi chuyển đổi sang doanh nghiệp chế xuất.

⚜️⚜️

Căn cứ theo quy định tại khoản 31 Điều 4 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14: “31. Tổ chức lại doanh nghiệp là việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp”

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 37 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14: “2. Loại hình doanh nghiệp được viết là “công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “công ty TNHH” đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; được viết là “công ty cổ phần” hoặc “công ty CP” đối với công ty cổ phần; được viết là “công ty hợp danh” hoặc “công ty HD” đối với công ty hợp danh; được viết là “doanh nghiệp tư nhân”, “DNTN” hoặc “doanh nghiệp TN” đối với doanh nghiệp tư nhân.

Căn cứ theo quy định tại các điều: “ Điều 202. Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần”; “Điều 203. Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;” “Điều 204. Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên”; “Điều 205. Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh”.

Căn cứ Điểm 5, khoản 3, điều 1, Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP về thuế giá trị gia tăng về: “5. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế giá trị gia tăng khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động có số thuế giá trị gia tăng nộp thừa hoặc số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết”.

Căn cứ vào các quy định nêu trên, trường hợp công ty (từ doanh nghiệp thông thường chuyển thành Doanh nghiệp chế xuất) thì không thuộc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp nên không thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT theo quy định

 

Tin tức - sự kiện

Bài viết liên quan