0901 877 001

Hỗ trợ học viên 24/7

Đào tạo kế toán

Trên chứng từ thực tế

Hoàn thuế GTGT tại các công ty bán hàng có hàng hóa chịu mức thuế suất 5%

Hoàn thuế GTGT tại các công ty bán hàng có hàng hóa chịu mức thuế suất 5%

Ngay cả những công ty bán hàng hóa và dịch vụ chịu thuế GTGT 5% như dược phẩm cũng phải trả thuế GTGT 10% khi nhập những hàng hóa và dịch vụ này. Điều này làm tăng số dư thuế GTGT tạm nộp của những công ty trên. Ngoài ra, việc hoàn thuế GTGT trong những trường hợp như vậy chưa được pháp luật hiện hành chấp thuận, dẫn đến việc các công ty này phải tiếp tục chịu sự chênh lệch về thuế suất giữa hàng bán và hàng mua. Chúng tôi kính mong Quý Bộ xem xét thêm điều khoản quy định về việc hoàn lại thuế GTGT để người tiêu dùng cuối cùng sẽ chịu thuế GTGT và giảm bớt gánh nặng cho các công ty trung gian

✍

Theo quy định của pháp luật thuế GTGT thì các mức thuế suất thuế GTGT được áp dụng thống nhất cho từng loại hàng hóa dịch vụ ở các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công hay kinh doanh thương mại. Do đó, việc doanh nghiệp có ý kiến “Công ty bán hàng hóa và dịch vụ chịu thuế GTGT 5% như dược phẩm cũng phải trả thuế GTGT 10% khi nhập những hàng hóa, dịch vụ này” là chưa phù hợp với quy định của pháp luật về thuế GTGT.

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 10 Luật thuế GTGT (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT về các trường hợp hoàn thuế:

“1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trong quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo.”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa áp dụng thuế suất 5% và có số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ có thuế suất 10% dẫn đến thuế GTGT đầu ra thấp hơn số thuế GTGT đầu vào thì pháp luật thuế GTGT hiện hành không quy định thuộc trường hợp được hoàn thuế GTGT

Tin tức - sự kiện

Bài viết liên quan