Hoàn thuế GTGT khi chuyển đổi sang doanh nghiệp chế xuất

Trường hợp công ty chuyển đổi từ doanh nghiệp thông thường sang doanh nghiệp chế xuất, nếu hợp đồng đã được ký trước khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, theo hợp đồng ban đầu sẽ xuất hóa đơn GTGT 10% cho giai đoạn trước khi chuyển đổi. Sau khi chuyển đổi thành doanh nghiệp […]

10 Bút toán cuối kỳ kế toán cần kiểm tra và thực hiện

Các doanh nghiệp định kỳ phải thực hiện lập báo cáo tài chính để theo dõi tình hình hoạt động kinh doanh và trình nộp cho cơ quan nhà nước. Vì vậy, các bạn kế toán viên tại các doanh nghiệp cần phải đặc biệt quan tâm đến các bút toán kết chuyển cuối kỳ.